Tomorrow’s Collective Chanting of Shree Aniruddha Chalisa

Shree Aniruddha Chalisa
I had vide my blogpost dated 14th October 2012 mentioned about Shree Aniruddha Chalisa Pathan to be held at Shree Harigurugram tomorrow i.e 20/12/2012. Also as this event coincides with the period of Bapu’s Upasana it makes the event all the more pious. We can  also take darshan of “Padchinnh” of Param Pujya Bapu, Nandaai and Suchitdada and offer Bilwapatra and Tulsi. As Bapu has described this year as the period of enhancing the bhav of “Ek vishwas asava purata, karata harta guru aisa” (“एक विश्‍वास असावा पूर्ता, करता हरता गुरु ऎसा”) in our minds, this opportunity offers an ideal chance to achieve the same.

Related Post

1 Comment


  1. हरी ॐ दादा, सद्गुरू चरणी विश्वास अधिक दृढ करण्याची सुवर्णसंधी पुन्हा एकदा आम्हा सगळ्यांना उपलब्ध करून दिलीत. श्रीराम. हा दृढ विश्वास जीवनात कसे बदल घडवून आणतो ह्याचा नेहमीच अनुभव येतो. मला आठवते कि समर्पणात बापूंनी सर्व पाथिकांना सांगितले होते कि ” हा अनिरुद्ध रामच माझ्या जीवनाचा करता आहे” हे आयुष्यात सतत लक्षात असले पाहिजे आणि तसेच आचरण हवे. घरातून बाहेर पडताना, प्रवासाला सुरुवात करताना हे वाक्य म्हणूनच बाहेर पडावे. जेव्हा आम्ही हे चरणात आणायला सुरुवात केली, तेव्हापासून हा सद्गुरू बापू सतत आपल्या बरोबरच आहेत हि जाणीव मनात नेहमी जागृत असते आणि बापू बरोबर आहेत म्हणजे निश्चिंतपणा आणि यश सुद्धा आपल्या बरोबर असतंच. खंर तर त्याच्या बद्दल असणाऱ्या विश्वासामुळेच जगण्याचा आत्मविश्वास मिळाला. त्यांचे आपल्यावर असणारे निर्व्याज प्रेम, अकारण कारुण्य, कुठल्याही संकटातून त्यांच्या श्रद्धावान मित्रांना सहजरित्या सोडविण्याची त्यांची क्षमता आणि कळकळ, आपल्याला भक्ती मार्गावर स्थिर करून आपण अधिकाधिक प्रगती करावी ह्यासाठी बापूंचे असलले अहोरात्र प्रयास हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्यानंतर ज्याचं मन भरून येणार नाही आणि बापुंप्रती विश्वास वाटणार नाही असा 'मानव' सापडणं दुर्मिळ असेल…. आणि जरी सापडला तरी तो 'मानव' म्हणण्याच्या योग्यतेचा नसेल असे प्रामाणिकपणे वाटते कारण ज्याला प्रेम, कळकळ आणि कारुण्य कळत नाही त्याला आपण ' मानव' तरी कसे म्हणावे? श्रद्धावानासाठी बापूंच्या प्रती असणारा 'विश्वास' हा त्या श्रद्धावानाचा 'श्वास' असतो……. जो पर्यंत तो 'श्वास' तो पर्यंतच श्रद्धावानासाठी ते जगणं असतं अन्यथा … 'तुजविण जनन ते मरण' असाच भाव असतो आणि हाच भाव अधिकाधिक दृढ होवो हीच बापूंच्या चरणी प्रार्थना. श्रीराम.

Leave a Reply