श्रीशब्दध्यानयोग

सप्तचक्रांचे अ) गायत्रीमंत्र व ) स्वस्तिवाक्ये :-

1. मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्रDSC_5060

 

 

 

 

 1. गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ति: प्रचोदयात्॥

    2. स्वस्तिवाक्य

 • मूलाधारगणेशाच्या कृपेमुळे मी संपूर्णपणे सुरक्षित आहे.
 • मूलाधारगणेश की कृपा से मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ।
 • By the grace of the MuladharGanesh, I am completely safe and secure
 • मूलाधारगणेशस्य कृपया अहं संपूर्णत: सुरक्षित:।

 2. स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र DSC_5059

 

       

 

 

1.  गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ हिरण्यगर्भाय विद्महे। विरंचये च धीमहि। तन्नो प्रजापति: प्रचोदयात्॥

2.   स्वस्तिवाक्य

 • प्रजापति-हिरण्यगर्भाच्या कृपेमुळे मी सक्षम आहे आणि मी सुखात आहे.
 • प्रजापति-हिरण्यगर्भ की कृपा से मैं सक्षम हूँ और मैं सुखी हूँ।
 • By the grace of Prajapati-Hiranyagarbha, I am capable and I am happy.
 • प्रजापति-हिरण्यगर्भस्य कृपया अहं सक्षम: सुखी च।

3. मणिपुर चक्र

मणिपुर चक्र DSC_5058

 

 

 

 

1.  गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ राघवाय विद्महे। रामभद्राय धीमहि। तन्नो श्रीराम: प्रचोदयात्॥

2. स्वस्तिवाक्य

 • श्रीरामकृपेने मी यशस्वी आहे.
 • श्रीराम की कृपा से मैं यशस्वी हूँ।
 • By the grace of Shreeram I am successful.
 • श्रीरामकृपया अहं यशस्वी।
 1. अनाहत चक्र

अनाहत चक्रDSC_5057

 

 

 

 

1. गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे। महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्॥

2. स्वस्तिवाक्य

 • माझा पिता त्रिविक्रम मला सदैव क्षमा करतो.
 • मेरे पिता त्रिविक्रम मुझे सदैव क्षमा करते हैं।
 • The Trivikram, my Father, always forgives me.
 • मत्पिता त्रिविक्रम: मां सदैव क्षमां करोति।

  5. विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र DSC_5056

 

 

 

 

 1. गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ पुरंदराय विद्महे। वृत्रान्तकाय धीमहि। तन्नो वेदेन्द्र: प्रचोदयात्॥

2. स्वस्तिवाक्य

 • युद्ध माझा राम करणार। समर्थ दत्तगुरु मूळ आधार।
  मी सैनिक वानर साचार। रावण मरणार निश्चित॥

 • युद्ध करेंगे मेरे श्रीराम। समर्थ दत्तगुरु मूल आधार।
  मैं सैनिक वानर साचार। रावण मरेगा निश्चित ही॥

 • My Ram will wage war;

  Self-sufficient, Dattaguru is the Origin, the Basis;

  A soldier, I am a vanar in word and in deed; Ravan will die, yes he will.

 • युद्धकर्ता श्रीराम: मम। समर्थ: दत्तगुरु: मूलाधार:।

  साचार: वानरसैनिकोऽहम्। रावणवध: निश्चित:॥

6. आज्ञा चक्र

आज्ञा चक्र DSC_5055

 

 

 

 

1. गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ महाप्राणाय विद्महे। आञ्जनेयाय धीमहि। तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्॥

2. स्वस्तिवाक्य

 • साक्षात श्रीहनुमन्त माझा मार्गदर्शक आहे आणि माझे बोट धरून चालत आहे.
 • साक्षात् श्रीहनुमानजी मेरे मार्गदर्शक हैं और वे मेरी उँगली पकड़कर चल रहे हैं।
 • Shreehanumanta Himself is my guide and He walks holding me by the finger.
 • साक्षात् श्री हनुमान् मम मार्गदर्शक: तथा स: मम अंगुलं धृत्वा चलति।

 7. सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र DSC_5054

 

 

 

 

 

 

 1. गायत्रीमंत्र – ॐ भू: भुव: स्व:। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे। सर्वशक्त्यै च धीमहि। तन्नो जगदम्ब प्रचोदयात्॥
 2. स्वस्तिवाक्य
 • मी परिपूर्ण आहे. मी सुशान्तमन-दुर्गादास आहे.
 • मैं परिपूर्ण हूँ। मैं सुशान्तमन-दुर्गादास हूँ।
 • I am complete and sufficient.I am a calm, serene and peaceful server of the Mother Durga.
 • अहं परिपूर्ण:। अहं सुशान्तमनोदुर्गादास:।

मातृवाक्य :-

 • माझ्या बालका, मी तुझ्यावर निरंतर प्रेम करीत राहते.

 • मेरे बच्चे, मैं तुम से निरंतर प्रेम करती रहती हूँ।

 • My dear child, I love You always.

 • मम बालक, अहं त्वयि निरन्तरं स्निह्यामि।


ॐ शान्ति: शान्ति: सुशान्ति: ॥

 

 

 

 

 

Related Post

3 Comments


 1. मी युगे युगे तुझा अंबज्ञ आहे बापू व अंबज्ञच राहो.


 2. HARI OM DADA. Ambadnya a lot for making available SAPTCHAKRA PHOTOS ALONGWITH GAYATRI MANTRA AND SWASTIVAKYA.

Leave a Reply