Destroy fear and sin by chanting Glaum beej with Sadguru’s Nama

To destroy fear and stop sins from being committed by us, we may chant the Glaum beej (a Sanskrit root) along with our respective Sadguru’s Nama, explains Sadguru Shree Aniruddha. Here, Bapu has further also explained the importance of Glaum beej in detail.

भीती नष्ट करण्यासाठी आणि आपल्या हातून होणारी पापे थांबवण्यासाठी, आपण ग्लौ बीज आपल्या सद्गुरूंच्या नामासह जप करू शकतो, असे सद्गुरू अनिरुद्ध बापू स्पष्ट करतात. पुढे, बापूंनी ग्लौ  बीजचे महत्त्वही विस्ताराने सांगितले आहे.

Related Post

Leave a Reply