Sadguru Aniruddha Bapu talks about Genes in the human body

In his discourse dated 4th March 2010, Sadguru Shree Aniruddha Bapu talks about the genes present in the human body and on what basis they get activated in every individual.

सद्गुरु अनिरुद्ध बापू आपल्या ४ मार्च २०१० च्या प्रवचनात मानवी शरीरात असलेल्या जनुकां विषयी बोलत आहेत. जनुका प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कशा कार्यरत होतात हे सद्गुरु बापू आम्हाला ह्या प्रवचनात सांगतात.

|| हरि: ॐ || ||श्रीराम || || अंबज्ञ ||

 

Related Post

Leave a Reply