Home / Hindi / श्रीसरस्वती व श्रीमहासरस्वती प्रतिमा (Images of Saraswati and Mahasaraswati)

श्रीसरस्वती व श्रीमहासरस्वती प्रतिमा (Images of Saraswati and Mahasaraswati)

द्‌गुरु बापूंनी त्यांच्या २२ ऑगस्ट २०१३च्या प्रवचनात सांगितल्याप्रमाणे, श्रीसरस्वती व श्रीमहासरस्वती ह्या दोन्ही प्रतिमा (concept) येथे देत आहे.

बापू, श्रीसरस्वती, श्रीमहासरस्वती, Saraswati, Mahasaraswati, प्रतिमा

श्रीसरस्वती

बापू, श्रीसरस्वती, श्रीमहासरस्वती, Saraswati, Mahasaraswati, प्रतिमा

श्रीमहासरस्वती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*