Uranus master of Thot

#172033

Meenal Natu
Participant

Uranus master of Thot

हरी ओम,
गेल्या अग्रलेखात सम्राट यूरेनसचे आगमन(Thot) थोथ च्या प्रयोगशाळेत हे वाचून धक्काच बसला होता तर आजचा अग्रलेख जबरदस्त Uranus चक्क मूळ रूपात, थोथचा गुरू.??, wow !! great.

यूरेनस तमाचार ग्रंथ पवित्रा मार्गाने शिकतो. 66 कुवीड्यांचा अभ्यास करून त्या इशटार पेक्षा प्रभावीपणे वापरतो. हे कुमार्गी त्याला “अनुबीस” पिशcचाच सम्राट मानतात.

आक्टिंग मधे तर हे सगळयांचे बापच आहेत. कुमार्गियांच्या नीच कारवायांच्या आधी ह्याची उपाययोजना आखलेली दिसते.
हारकुलिस बद्दल तर काय म्हणावे . त्याचे जीवतोड प्रयास, त्याचा सावधपणा सिंप्ली अमेज़िंग. किती शांतपणे तो काम करतोय. अजगारचा विळखा पडून आणि विषारी दुर्गंधियुक्ता वायुने प्राण कंठाशी आलेत तरीही घाबरलेला नहि.तो महादुरगेचे स्वस्तिक अस्त्र वापरतो त्या नागाच्या 10 तोंडावरच ज़ेप घेतली. जेव्हा मानवी प्रयास थाकतात तेव्हा त्रिवीक्रम धावून येतो . श्रद्धवानाला वाचवतो. ते नेहमी श्रद्धवनच्या बरोबरच असतात. श्रद्धवं कधीच एकटा नसतो. पण देव बरोबर आहे म्हणून मानवाने प्रयास सोडता कामा नये.

त्यावेळचा साइन्स किती अड्वान्स आहे की hercules चा ड्रेस 3 सेकेंड्स मधे वाळतो. सगळीकडे जाण्याचे पासवर्ड्स आहेत वेषांतर करणे सुद्धा ह्याना बेमालूम जमते.