sacred fire shall destroy all evil

#83670

Amit Prasade
Participant

कद्रू (Kadru)ज्या व्यक्तीला चाटते त्याच्या वर कोणतेच शास्त्र चालत नाही. फक्त पवित्र(sacred fire) आग्नीच त्यांना जाळू शकतो.
६ जाने २०१५ अग्रलेखामधे fountain of Mother चे वर्णन केले आहे. त्या मध्ये विश्वाजननीने त्या करंज्या खाली गुप्त अग्नी ठेवला आहे.
मला असे वाटते की हाच पवित्र अग्नी असावा. ह्याच्या जालानेच सर्व दुष्टांचा नाश होणार.
म्हणूनच अनंतव्रत धामिरला(Dhamir) मिठी मारून म्हणतात ज्या अर्थी हे कारंजे अजून सुरक्षीत आहे त्याअर्थी आता विजय आपलाच आहे.